HAVNERESIDENS

HAVNERESIDENS

eng below

ST:ART (SYDHAVN TEATERS UDVIKLINGSPLATFORM) TILBYDER HAVNERESIDENS MED PRODUKTIONSBUDGET PÅ 7.000 KR. VIL DU RESEARCHE I HAVNEOMRÅDET, UDFORSKE DET MARITIME MILJØ OG UDFORME EN AFSLUTTENDE PERFORMANCE PÅ KULTURHAVN FESTIVAL I SYDHAVN?

 Kunne du tænke dig at undersøge og gå i dialog med det maritime miljø i Sydhavnens havneområder? Er du nysgerrig på de historier, myter, rytmer, bevægelser og liv som skummer i havnen? Så er dette call måske for dig.

I samarbejde med Kulturhavn Festival tilbyder ST:ART et mini residens-forløb for kunstnere i vækstlaget. I forløbet får du eller din gruppe frie tøjler til at undersøge Sydhavns havn og mulighed for at afprøve din/jeres kreative ideer i og med havnemiljøet. Vi tilbyder kunstnerisk og praktisk sparring, økonomisk produktionsstøtte samt adgang til øvelokaler og udstyr. Under forløbet skal du/din gruppe udvikle en afsluttende performance, som matcher din/jeres research-proces. 

Du/I kan arbejde frit i Sydhavns havneområder, men det afsluttende nedslag skal afvikles på Teglholm Brygge i Sydhavn ifm. Kulturhavns Festival d. 26. august, 2023.

Skriv endelig til os hvis du/I har spørgsmål! 

Ansøg til residenset ved at sende en  mail til start@sydhavnteater.dk, med det udfyldte ansøgningsskema, som kan downloades her.

Husk at ansøgningen skal sendes i PDF-format.

Ansøgningsfrist: kl 23:59, d. 17. april, 2023.HARBOR RESIDENCY

ST:ART (SYDHAVN THEATER’S ARTISTIC DEVELOPMENT PLATFORM) OFFERS THE HARBOR RESIDENCY WITH A PRODUCTION BUDGET OF DKK 7,000. DO YOU WANT TO RESEARCH IN THE HARBOR AREA, EXPLORE THE MARITIME ENVIRONMENT AND CREATE A FINAL PERFORMANCE AT KULTURHAVN FESTIVAL IN SYDHAVN?

Would you like to investigate and form a dialogue with the maritime environment in Sydhavns harbor areas? Are you curious about the stories, myths, rhythms, movements, and life that foam in the harbour? Then this call might be for you.

In collaboration with Kulturhavn Festival, ST:ART offers a mini-residency course for aspiring artists. In the course, you or your group get free rein to investigate Sydhavns harbor and the opportunity to test your creative ideas in and with the harbor environment. We offer artistic and practical help, financial production support and access to rehearsal rooms and equipment. During the course, you/your group must develop a final performance that matches your/your research process.

You can work freely in Sydhavn’s harbor areas, but the final performance must be carried out at Teglholm Brygge in Sydhavn in accordance with Kulturhavns Festival on August 26, 2023.

Please write to us if you have any questions!

Apply for the residency by sending an email to start@sydhavnteater.dk with the completed application form, which can be downloaded here. Remember that the application must be sent in PDF format.

 

Application deadline: 23:59, April 17, 2023.

      KRITERIER FOR AT ANSØGE

  • Dette call er rettet mod det kunstneriske vækstlag. Callet er oplagt for dem der gerne vil arbejde kollektivt, samskabende, på tværs af faligheder og med tværæstetiske produktioner. Søger man callet som enkeltperson opfordres man til at indtænke en mulig involvering, deltagelse eller samskabelse i sit arbejde.

   PROJEKTSTØTTEN INDEBÆRER

  • Søg op mod 7.000 kr. I produktionsstøtte. Produktionsmidler kan anvendes til materialer, rekvisitter, kostume, leje/udstyr, forplejning og honorar. (bemærk: anvendes støtten til honorar er det skattepligtigt).
  • 1-2 ugers adgang til Sydhavn Teaters øvelokale P44 – Performance Hub forud for afviklingen af projektet, i perioden juli-august. (Da vi udvælger flere deltagere/hold på residenset skal man indstille sig på at der kan være flere der arbejder samtidigt på adressen – men at man godt kan få sit ”eget” rum.)
  • Mulighed for at låne teknisk udstyr af Kulturhavn og ST:ART.
  • Sparring med ST:ARTs koordinator-hold samt mulighed for intern deling/visning blandt residens deltagerne forud for den endelige visning.

 

 

 

 

      CRITERIA FOR APPLYING

  • This call is aimed aspiring artist. It is aimed for people who wants to work collectively, co-creatively, across artistic disciplines and with cross-aesthetic productions. If you apply for the call as an individual, you are encouraged to consider a possible involvement, partnership, participation or co-creation in your work.

   THE PROJECTSUPPORT INCLUDES 

  • Apply for up to DKK 7,000 in production support. Production funds can be used for materials, props, costume, hire/equipment, catering, and honorarium. (note: if the support is used for a honorarium, it is taxable).

  • 1-2 weeks’ access to Sydhavn Theatre’s rehearsal room P44 – Performance Hub prior to the completion of the project, in the period July-August. (Since we select several participants/teams at the residence, you must prepare for the fact that there may be several working at the same time at the address – but that you may well get your own room.)

  • Option to borrow technical equipment from Kulturhavn and ST:ART.
  • Exchange and sharing with ST:ART’s coordinator team as well as a possible internal sharing/viewing among residency participants prior to the final viewing.
Previous slide
Next slide